Zadzwoń do nas: 18 2620063
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Szkotnik 25
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Zadzwoń do nas: 18 444 28 20

Przetwarzanie danych – RODO

Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych wiązanych z wprowadzeniem zasad RODO, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Skąd posiadamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, w tym także poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny i listowny;
 2. od naszych pośredników – OFWCA - które w naszym imieniu zawarły z Wami umowy ubezpieczenia na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których jesteśmy Agentem. Występujemy tutaj jako Współadministrator Danych,
 3. w związku z kontaktami biznesowymi i umowami o świadczenie usług na Państwa rzecz i Państwa dla nas, od zakładów ubezpieczeniowych , które udostępniły Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia oraz ich wykonaniem (wyjaśnienia, likwidacja szkód, postępowania windykacyjne),
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alwis&Secura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 11, (Alwis&Secura) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 128406, NIP: 734-29-32-503, numer
REGON: 492829504, e-mail: mdeker@alwis.pl , tel. 018 2620066.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?

Alwis&Secura przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe, korespondencyjne;
 2. dane wymagane do zawarcia majątkowych i życiowych umów oraz wykonania tych umów przez OFWCA, zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a od 1 października 2018 roku ustawą o doradztwie ubezpieczeniowym;
 3. dane do wykonania usługi i wystawienia faktury;
 4. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia innych usług prowadzonych przez Alwis&Secura – finansowych i okołobankowych;
 5. dane potrzebne do dobrania przez OFWCA dla Państwa najlepszej oferty ubezpieczeniowej na podstawie rozpoznania potrzeb zgodnie z IDD;
 6. dane marketingowe do przekazania informacji o nowych produktach, promocjach, sprawach związanych z ubezpieczeniami, z których Państwo korzystali wcześniej, oraz takimi informacjami dla potencjalnych klientów.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji zadań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym także przygotowania oferty na podstawie rozpoznania potrzeb Państwa przez OFWCA;
 2. w celu zawarcia i wykonania umów ubezpieczenia, którą zawarli Państwo w zakładach ubezpieczeniowych za naszym i OFWCA pośrednictwem;
 3. w celu zawarcia innych umów np. o świadczenie usług lub dostaw;
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Alwis&Secura, np. wystawienia faktury lub rachunku, rozliczeń z organami podatkowymi i ZUS itp. ;
 5. w celach marketingowych produktów i usług Alwis&Secura i zakładów ubezpieczeniowych, których jest Agentem;

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu: przygotowania oferty i wykonania umów ubezpieczenia, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia takiej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych umowa ubezpieczenia nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Alwis&Secura w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia żadnych negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać
wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Alwis&Secura jest legalne. Wszystkie dane marketingowe są od razu usuwane, a dane wymagane do zawarcia umów ubezpieczenia są usuwane po ich zakończeniu i ustawowym okresie roszczeniowo windykacyjnym. W tym czasie dane te są pasywne czyli
wykorzystywane tylko do celów wynikających z przepisów prawa.

Jak skontaktować się z Administratorem Danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu e-mailowo pod adresem skuta@alwis.pl lub telefonicznie 601 259 982.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. prośba o ofertę, zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia;
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Alwis&Secura (np. wystawienie faktury);
 3. prawnie uzasadniony interes Alwis&Secura (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Alwis&Secura na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy
  jest inny podmiot);
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe tylko partnerom, z którymi Alwis&Secura współpracuje („Partnerzy Alwis&Secura”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Alwis&Secura, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci zakładów ubezpieczeniowych z nami współpracujących oraz OFWCA wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać kierując zapytanie na adres podany powyżej.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam lub posiadanymi przez nas danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Alwis&Secura dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Alwis&Secura mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Alwis&Secura czyli umowy ubezpieczenia zawartej przez OFWCA na rzecz zakładów ubezpieczeniowych, których Alwis&Secura jest Agentem, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie można podnosić wobec zakładu ubezpieczeniowego, Alwis&Secura i
OFWCA oraz jakie mogą być podnoszone wobec Państwa

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Alwis&Secura lub jego pośredników na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Alwis&Secura?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Już wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO). Dane o tym zostaną podane do publicznej wiadomości.

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów

Zarząd Alwis&Secura sp. z o.o