Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Ubezpieczenie NNW – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Wśród wielu ubezpieczeń dobrowolnych występujących w Polsce, szczególne miejsce zajmuje ubezpieczenie od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jest to samodzielne ubezpieczenie, ale bardzo często występuje w formie dodatku do innej podstawowej polisy: komunikacyjnej, ubezpieczenia domu, firmowej, ubezpieczeń turystycznych czy szkolnych. To także stały element prawie wszystkich ubezpieczeń pakietowych. Wielu z nas posiada kilka tego typu ubezpieczeń. Czy otrzymamy wypłatę odszkodowania ze wszystkich polis? Tak, ponieważ - i to jest wyjątek od zasady - że w ubezpieczeniu osobowym NNW odszkodowanie można otrzymać z każdej posiadanej polisy, czyli ze wszystkich posiadanych. Dlatego warto dowiedzieć się czy warto mieć takie ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

O ubezpieczeniu w pierwszym rzędzie decyduje zakres ochrony jaki obejmuje i kto z niego może skorzystać. Zakres ochrony w obrazowy sposób określa sam skrót "NNW", oznaczający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć wielu osobom kojarzy się najczęściej z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, to można go nabyć również w formie samodzielnego produktu. Trzeba wiedzieć, że to ubezpieczenie znakomicie sprawdza się jako podstawowa ochrona w wielu życiowych sytuacjach, do których należą m.in.: udział w wypadkach komunikacyjnych, obrażenia odniesione w pracy, obrażenia wynikające z innego wypadku np. w życiu prywatnym, w szkole,  przy uprawianiu sportu.  Ale to także: złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawu, oparzenia i odmrożenia, pogryzienia przez zwierzęta, zawał,  udar i wiele innych. Na specjalnych zasadach za NW (nieszczęśliwy wypadek) uznaje się zawał, wylew i udar mózgu. Po ujęciu - zgłoszeniu opcji -  ubezpieczenie obejmuje: pracę zawodową za granicą, prace uznane jako prace wysokiego ryzyka (na wysokościach,  na wodzie, energetyczne), sporty wyczynowe, wysokiego ryzyka i ekstremalne. Często należy zgłosić objęcie ubezpieczeniem także sporty amatorskie

Kto może skorzystać z ubezpieczenia NNW?

Jeśli chodzi o podmioty mogące skorzystać z takiego ubezpieczenia, to zakres jest bardzo szeroki. W zasadzie ubezpieczyć się lub być ubezpieczonym może każdy bez względu na wiek, pochodzenie, obywatelstwo, zawód, status społeczny itd. Ubezpieczający (zawierający ubezpieczenie) najczęściej jest sam ubezpieczonym, ale można zawierać także ubezpieczenia gdzie ubezpieczonym są inne osoby: członkowie rodziny, pracownicy, dzieci szkolne, uczestnicy wycieczek i wyjazdów zagranicznych. W zasadzie w każdej sytuacji możemy zaproponować ubezpieczenie, indywidualne lub grupowe gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia ryzyka życia i zdrowia ludzi.

Ubezpieczenie NNW - przed czym nas chroni?

W praktyce ubezpieczeniowe  zakres ochrony  NNW jest  bardzo szeroki i dotyczy wielu życiowych sytuacji. Dotyczy w zasadzie wszystkich ryzyk niewyłączonych w OWU. Wyłączenia zawsze występują, ale tu sprowadzają się do najbardziej podstawowych takich jak np. wojna, czynny udział w rozruchach, nadużycie alkoholu lub podobnie działających środków psychotropowych, eksperymentów medycznych itp.  Stanie się też tak wtedy, kiedy podczas wypadku prowadzący pojazd znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie posiadał uprawnień zezwalających na prowadzenie wybranego typu pojazdu. Powodem odmowy uznania roszczenia może być także celowe popełnienie  przestępstwa lub zdarzenia powodującego obrażenia lub śmierć człowieka. Odszkodowanie z NNW nie zostanie również wypłacone, jeżeli ubezpieczyciel uzna, że osoba podlegająca ubezpieczeniu próbowała popełnić samobójstwo lub wyłudzić ubezpieczenie.

Okres ubezpieczenia oraz przedłużenie polisy

Ubezpieczenie NNW  możemy zawrzeć na cały rok lub ściśle określony okres. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają np. automatyczne przedłużenie polisy (ochrony ubezpieczeniowej) np. o 2-3 dni jeśli powrót z wyjazdu, wycieczki, przedłużył się z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, zdarza się, że nawet nieodpłatnie. Z zasady ubezpieczenie NNW jest "całodobowe", czyli ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24 godziny w okresie objętym ochroną. Ale można ograniczyć zakres czasowy ochrony np. do "dojazdu do pracy, pracy i powrotu do domu". Często korzystają z tego pracodawcy ubezpieczający swoich pracowników.

Czym jest nieszczęśliwy wypadek i przed czym w praktyce chroni nas polisa NNW?

Nieszczęśliwy wypadek jest powszechnie kwalifikowany jako nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przez czynnik zewnętrzny. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy to głównie kolizji i wypadków drogowych. Bardzo ważne: ubezpieczenie NNW w przeciwieństwie do innych ubezpieczeń tego typu dotyczy zawsze osób, a nie pojazdu - jak np. w przypadku Autocasco. W ubezpieczeniu NNW zawsze dotyczy to tylko szkód - na ubezpieczonej osobie - w zdrowiu lub życiu. Polisy NNW nie obejmują natomiast szkód majątkowych i pochodnych jak np. zadośćuczynień od sprawców wypadku.

W praktyce, najczęściej NNW pozwala na pokrycie kosztów związanych z:

  • Opieką medyczną, wszystkimi niezbędnymi procedurami leczniczymi.
  • Pobytem w szpitalach na wskutek NNW, a czasem i wskazanych w OWU chorób.
  • Zakupem leków, sprzętu, ortopedycznego, pomocniczego i innego medycznego; przepisanych przez lekarza.
  • Rehabilitacją i rekonwalescencją powypadkową.
  • Czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy lub nauki.
  • Transportem zwłok.

Zakresy te - szczególnie w ostatnim okresie czasu - są systematycznie rozszerzane np. o operacje plastyczne, koszty poszukiwań i ratownictwa, przekształcenie zawodowe, czy przystosowanie mieszkania do np. inwalidztwa.

Wsparcie finansowe rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego

Ponadto ubezpieczenie NNW umożliwia uzyskanie finansowego wsparcia rodziny w tym trudnym okresie,  poprzez wypłacenie rodzinie środków w przypadku śmierci ubezpieczonego, jakie wynikają z zawartego ubezpieczenia. Z zasady jest to 100 % sumy ubezpieczenia, ale w wariancie wypłaty progresywnej może wynosić nawet 500% SU. W razie wypadku drogowego ubezpieczenie NNW  obejmuje nie tylko kierowcę, ale również jego pasażerów, jeśli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, bo można ubezpieczyć tylko samego kierowcę. Przy tym dotyczy to nie tylko zdarzeń, które mają miejsce podczas samej jazdy, ale także m.in. wsiadania do samochodu, załadunku lub wyładunku towaru, czy naprawy pojazdu na poboczu. Określają to szczegółowo: ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach oraz OWU.

Obowiązkowa polisa OC nie zapewnia wystarczającej ochrony

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowcy pojazdów mechanicznych muszą posiadać zawsze obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). I choć przepisy nie nakładają na ubezpieczających OC ppm innych obowiązków w tym zakresie, to często jednak korzystają oni również z innych dostępnych rozwiązań, które gwarantują wyższy poziom ochrony i sprawdzają się także w innych drogowych sytuacjach np. ubezpieczenia  NNW. Trzeba  mieć świadomość, że samo OC ppm zabezpiecza nas tylko przed odpowiedzialnością wobec innych osób. Aby dobrze zabezpieczyć swoje interesy, trzeba będzie zainteresować się innymi ubezpieczeniami - polisami. Ubezpieczenie NNW może okazać się pod tym względem szczególnie atrakcyjne i ważne. Zwykle nie wiąże się z wysokimi kosztami, a jednocześnie pozwala na uzyskanie wsparcia w wielu realnych zdarzeniach. Jak już wspominałem, bardzo często jest również ono oferowane w korzystnej formie wraz z innymi ubezpieczeniami, dzięki czemu okaże się stosunkowo tanie i wynosi kilkadziesiąt złotych za ubezpieczenie NNW wszystkich osób w pojeździe.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszty polisy NNW będą zawsze zależne od wielu czynników i przesłanek. Podstawową z nich jest przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia (SU). To właśnie od tej sumy (zawartej na polisie) uzależniona będzie wysokość wypłat na poszczególne świadczenia, które uzyskamy w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj ubezpieczyciele decydują się na przyjęcie stawki wynoszącej wypłatę 1% sumy ubezpieczenia za każde 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu. W praktyce może się więc okazać, że bardzo tanie NNW, ustalające np. kwotę  SU na 10 000 zł, pozwoli na uzyskanie jedynie 100 zł za każdy procent doznanego uszczerbku. Na rynku jest wiele ofert ZU, opiewających nawet na kilkaset tysięcy złotych SU. Oczywiście zawsze znajdzie to przełożenie na wysokość składki do zapłacenia, która będzie proporcjonalnie wyższa. Wiele zależy także od wyboru pozostałych opcji i klauzul.

Co wpływa na cenę polisy NNW?

Na cenę ubezpieczenia wpływają również inne czynnik takie jak np.: wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, zawody o zwiększonym ryzyku itd. Za niektóre ryzyka zapłacisz więcej. Zawierając ubezpieczenie, w szczególności online, zawsze sprawdzaj jakie masz propozycje ubezpieczenia z różnych ZU. Porównuj je, bo nie wszystkie ZU mają takie same opcje i warianty ubezpieczenia, nie wszędzie można zawrzeć ubezpieczenie na wysokie sumy ubezpieczenia lub z progresją. Nie bez znaczenia są także wyłączenia bo niektóre ZU nie ubezpieczają np.: wszystkich zawodów, rodzajów działalności lub aktywności zawodowej i w życiu prywatnym. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy agenta.

Dlatego cena polisy NNW nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Tańsze polisy mają więcej wyłączeń – w umowie ubezpieczenia oraz OWU znajdziesz wykaz wielu sytuacji i zdarzeń , w których pomimo zajścia wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Może się okazać, że bardziej opłaci się zakup droższej polisy ale ze znacznie szerszym zakresem.

Czy ubezpieczenie NNW chroni mnie jedynie w kraju?

Część towarzystw ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenie NNW jedynie na terytorium Polski i państw europejskich, inne wprowadzają natomiast w tym zakresie dodatkowe możliwości, ubezpieczenia na cały świat lub istotne ograniczenia, bez USA, Australii, Kanady itd. Możliwe jest również połączenie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego z życiem prywatnym: wówczas ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie dotyczyć zdecydowanie większej liczby zdarzeń, wypadków i wydarzeń. Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia warto więc dokładnie zapoznać się z ofertami przedłożonymi przez agenta i jego wyjaśnieniami oraz dostosować ubezpieczenie we wszystkich zakresach do indywidualnej sytuacji.

Odszkodowania z ubezpieczenia NNW

Tak samo jak w przypadku innych ubezpieczeń komunikacyjnych również w przypadku NNW ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Stanie się tak m.in. jeżeli podczas wypadku znajdowaliśmy się w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, nie posiadaliśmy uprawnień zezwalających na prowadzenie wybranego typu pojazdu, popełniliśmy przestępstwo lub zdarzenie zostało spowodowane umyślnie i celowo. Roszczenie nie zostanie uznane i nie będzie wypłacone odszkodowanie, jeśli  ubezpieczyciel uzna, że osoba podlegająca ubezpieczeniu próbowała lub popełniła samobójstwo lub starała się wyłudzić ubezpieczenie. Podstawą odmowy mogą być także: choroby przewlekłe w tym psychiczne, udział w bójkach i podobnego rodzaju wydarzeniach: rozruchy itd.

Pełna likwidacja szkody i wypłata należnych świadczeń następuje zawsze po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Podstawą jest zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia.

Termin na zgłoszenie szkody z NNW - ile wynosi i czy można go przekroczyć?

Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach każdego ubezpieczenia (OWU). Najczęściej ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda z NNW została zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia wypadku lub od dnia, w którym zgłoszenie stało się możliwe (np. od kiedy poszkodowany wyszedł ze szpitala). Dlatego należy to zawsze sprawdzić w warunkach swojego ubezpieczenia. Pamiętać należy, że nawet jeśli nieznacznie nastąpi spóźnienie zgłoszenia to, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł co prawda obniżyć odszkodowanie, ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu likwidację szkody.

Wynika to z obowiązującego prawa:  art. 818 § 3 Kodeksu cywilnego:

„W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeśli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku”.

Podsumowanie

Często brakuje nam wiedzy na temat działania ubezpieczeń. Ubezpieczenie NNW jest jednym z tych, które wymagają dokładnego wytłumaczenia klientom. Warto w takiej rozmowie zwrócić uwagę na to, że obowiązkowa polisa OC nie zapewnia wystarczającej ochrony, dlatego warto wykupić ubezpieczenie NNW. Polis NNW możemy mieć wiele - zarówno w pakiecie z innymi ubezpieczeniami i jako niezależny produkt. W przypadku wystąpienia szkody wypłata odszkodowania należy się ze wszystkich posiadanych polis.

O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem