Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 882 121 639
aprzybylska@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Kochanowskiego 37
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Ubezpieczenie upraw rolnych w 2024 roku.

Nasz współpracownik z rejonu Nowego Sącza mówi: Mam coraz więcej pytań o ubezpieczenie upraw. Do tej pory w Alwisie nie robiliśmy tych ubezpieczeń. Może trzeba by ogólnie o nich przypomnieć".

Rosnące znaczenie ubezpieczenia upraw rolnych

W bieżącym roku sektor rolnictwa - podobnie jak wiele innych działów gospodarki - staje przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z szybkimi zmianami klimatycznymi. Wiąże się to z zagrożeniem plonów, dużymi wahaniami cen, które z kolei mają związek z dochodami rolników. Dlatego ubezpieczenia upraw nabierają  coraz większego znaczenia jako bardzo ważny element zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Bo to właśnie ubezpieczenia  zapewniają rolnikom względną stabilność finansową związaną głównie z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Co z kolei powoduje zwiększone zainteresowanie tymi ubezpieczeniami.

Przewidując taki rozwój wydarzeń, już wcześniej podjęliśmy w Alwis&Secura decyzje o wprowadzeniu do portfela, kilku ZU specjalizujących się w tych ubezpieczeniach. Wiemy, że niektóre ubezpieczenia upraw są obowiązkowe - dla rolników pobierających dotacje - ale rozwijają się także ubezpieczenia dobrowolne. Nadal trwają intensywne szkolenia z tego zakresu, przybywa nowych dystrybutorów tych ubezpieczeń spośród naszych OFWCA. Dlatego, przyda się także ogólna informacja o tych ubezpieczeniach.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Tak jak było to w kilku ostatnich latach ( Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), obowiązek ubezpieczenia upraw w 2024 roku dotyczy tych rolników, którzy pobierają dopłaty (dotacje) bezpośrednie do gruntów rolnych. Mają oni obowiązek ubezpieczyć minimum 50% posiadanych upraw, od co najmniej jednego zagrożenia : suszy, gradu, powodzi lub przymrozków wiosennych. Za niespełnienie tego obowiązku rolnikowi grozi - raczej tylko symboliczna kara - 2 Euro za każdy nieubezpieczony hektar. Dlatego obowiązek ten jest praktycznie nie egzekwowany.

Istnieje możliwość dobrowolnego rozszerzenia ochrony o ryzyka dodatkowe, co ważne, podlegające także dotacji  z budżetu państwa.  Dobrowolne ubezpieczania upraw najczęściej obejmują: huragan, deszcz nawalny, osunięcia się ziemi, zejścia lawin czy uderzenie pioruna. Praktycznie ubezpieczenie dobrowolne upraw może zabezpieczać płody rolne od większości ryzyk pogodowych. Dlatego, należy to zawsze sprawdzać u każdego ubezpieczyciela bo zakłady ubezpieczeń posiadają różne zakresy objęcia ryzyk, podejmują się także ubezpieczania ryzyk nietypowych, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.

Koszty ubezpieczenia i dopłaty z budżetu państwa


 W celu zwiększenia efektywności w stosowaniu ubezpieczenia upraw rolnych - ze względu na ich ważny  społeczny i ekonomiczny charakter  - państwo (z budżetu) dopłaca do składki rolnikowi. Dopłata rządowa znacząco obniża koszt ubezpieczania upraw. W 2024 roku rolnicy mogą otrzymać współfinansowanie składki nawet do 65 % jej wysokości. Dofinansowaniu podlega ubezpieczenie: wszystkich zbóż, rzepaku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych. Tak jak wspomniałem na indywidualnych zasadach mogą być ubezpieczane inne uprawy spoza listy uwzględnionej w "Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych ..." np. roślin zielarskich, zasiewów poplonowych (facelii, łubinu), słonecznika, lnu, konopi, roślin bobowatych, gorczycy itd.

Dopłatę do skladki za ubezpieczenie upraw rolnych mogą otrzymać tylko rolnicy prowadzący rzeczywiście produkcję rolniczą, czyli: uprawę produktów rolnych, hodowlę i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Gospodarstwo  musi utrzymywać grunty w dobrym stanie, zgodnie z wymogami agrotechnicznymi i kryteriami określonymi w wytycznych Unii Europejskiej.

Wysokość składki za ubezpieczenie upraw jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników np.: rodzaju i gatunków upraw, ilości i rodzaju wybranych ryzyk ubezpieczeniowych, a także położenia gospodarstwa (upraw) czyli lokalizacji w województwie, powiecie  a nawet gminie. Po wyliczeniu składki należnej rolnik płaci tylko jej część nie dofinansowaną przez państwo, jednorazowo lub na raty zgodnie z umową czyli warunkami zawartymi na polisie.  W razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem   suma ubezpieczenia określona w polisie (dla każdego rodzaju produkcji oddzielnie)  stanowi podstawę do wyliczenia odszkodowania. Stąd bardzo ważne jest - dla rolnika oraz dystrybutora ubezpieczeń - realne ustalenie wartości produkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. A te posiada każdy ZU i różnią się między sobą.

Trzeba pamiętać, że dopłata państwa może dotyczyć maksymalnie do 65% składki należnej (wyliczonej przez ZU). Natomiast realna wysokość dopłaty zależy od wysokości stawki za ubezpieczenie i klasy gleby.

Terminy ubezpieczenia upraw rolnych

Ważnym zagadnieniem jest termin, w którym należy wykupić ubezpieczenie, bo ryzyka występują tylko w określonych porach: przymrozki wiosną , susze wiosną i latem, grad raczej w lecie. Dlatego ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch turach, na wiosnę i na jesieni. Obowiązującym terminem ubezpieczenia  jest 1 lipca następnego roku , za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Dlatego wiosną ubezpiecza się uprawy od negatywnych skutków suszy, a w drugiej turze, jesienią, od negatywnych skutków przezimowania. które powstaną do 30 kwietnia.     

 Gdzie można ubezpieczyć uprawy?

Jak wspomniano na wstępie, każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z zakładem ubezpieczeniowym, który podpisał z Ministerstwem Rolnictwa porozumienie w sprawie dopłat. Nie tak dawno były to tylko 3 ZU a dziś można takie ubezpieczenia zawrzeć w: PZU, Generali Agro, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", Warcie, ERGO Hestii,TUZ TUW, Agro Ubezpieczenia i InterRisk.

Podchodząc do tematu ubezpieczania upraw rolnych, dystrybutor (agent/OFWCA) musi się dobrze przygotować merytorycznie do tego trudnego zadania. Bo rzeczywiście są to ubezpieczenia trudne, zwłaszcza dla pośredników rozpoczynających ich akwizycję. Obok znajomości OWU, trzeba znać zakresy ubezpieczeń dla poszczególnych kultur rolnych, szczegółowe wymogi, sposoby przeprowadzania lustracji, terminy zawarcia ubezpieczenia i obowiązywania ubezpieczenia np. okres objęcia ubezpieczeniem przymrozków wiosennych.

Poszczególne ZU mają rożne rozwiązania organizacyjne przy zawieraniu ubezpieczeń. Niektóre  posiadają przygotowane pakiety (wiosenne i jesienne) podstawowe i rozszerzone, oraz wiele rozszerzeń i klauzul. Jeden z ZU w swojej ofercie  obejmuje, aż 18 wiosennych wariantów ubezpieczenia, w tym 17 gwarantujących spełnienie obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.  Klauzulami można też, uprawy dodatkowo ubezpieczyć od ryzyka wystąpienia szkód: na skutek zastoisk wodnych, strat jakościowych w burakach cukrowych, a także od ryzyka ognia, zarówno jako rozszerzenie ubezpieczenia od zdarzeń losowych, jak i w formie samodzielnego  ubezpieczenia.

Trzeba pamiętać, że rolnicy, którzy chcą kompleksowo chronić swoje uprawy, mogą rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o ubezpieczenia dobrowolne z różnym zakresem ryzyk i z odpowiedzialnością  za szkody już od 6% ubytku plonu. Dotyczy to  zarówno  wszystkich upraw rolnych,  lub tylko  ośmiu ryzyk wiosennych (gradu, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, pioruna i lawiny).

Szczegółowa analiza (APK) podstawą do planowania i realizowania kolejnych ubezpieczeń

Przygotowując ubezpieczenia dla rolników, należy przy rozpoznaniu potrzeb rolnika (APK) przeanalizować wszystkie aspekty ochrony danego gospodarstwa:

  • Jego majątku: obowiązkowego ubezpieczenia domu,  dobrowolnego ubezpieczenia maszyn rolniczych, urządzeń, wyposażenia gospodarstwa.
  • Obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz znacznie szerszego, dobrowolnego OC.
  • Obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych oraz posiadanych zwierząt gospodarskich.
  • Szczególnych ryzyk: transportu płodów rolnych i wydłużonego przechowywania płodów w gospodarstwie, silosów zbożowych i nawozowych, gospodarskich OZE, w szczególności biogazowni.
  • Ubezpieczenia rodziny: NNW, dzieci, zdrowie i życie

Raz opracowana szczegółowa analiza (APK) może stanowić podstawę do planowania i realizowania kolejnych ubezpieczeń, w późniejszych okresach. Takie działanie wiążę rolnika z pośrednikiem i zapewnia dalsze ubezpieczenia. Należy podkreślić, że warto pojąć te ubezpieczenia,  bo z około 10 milionów hektarów powierzchni upraw  w Polsce (w 2022) roku ubezpieczone było tylko 38 procent tego areału. Zapotrzebowanie na te ubezpieczenia będzie więc wzrastało.

Bezpieczeństwo w funkcjonowaniu gospodarstwa

Reasumując,  prowadzona działalność w zakresie produkcji rolnej wymaga znaczącej ochrony ubezpieczeniowej ze względu na jej charakter oraz fakt, że odbywa się ona pod gołym niebem. Przez co jest narażona  na znaczne straty. Ubezpieczenie upraw jest niezbędnym elementem zabezpieczenia produkcji rolnej.  Ma ono na celu chronić zysk rolnika z produkcji rolnej, a jednocześnie nie powodować straty w kosztach tej produkcji, która obciążona jest dużymi nakładami. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy ceny produktów rolnych są relatywnie niskie, a opłacalność produkcji jest na minimalnym poziomie, duże znaczenie ma ubezpieczenie produkcji rolnej o szerokim zakresie ochrony. Obecnie tylko  ubezpieczenia, gwarantują rolnikowi bezpieczeństwo w funkcjonowaniu gospodarstwa, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dotowanych ubezpieczeń upraw, gdzie rolnik ponosi jedynie 35% kosztu ubezpieczenia.

O autorze

dr Stanisław Kuta
dr Stanisław Kuta

Doradca Zarządu Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem