Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Zadzwoń do nas: 18 444 28 20
Znajdź oddział
Oddziały

Alwis & Secura – Oddział Nowy Sącz
Naściszowska 11
33-300 Nowy Sącz
18 262 00 67
sacz@alwis.pl
mprusak@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Katowice
ul. Żelazna 17C/10
40-851 Katowice
48 602 335 272
dbagazinski@alwis.pl
katowice@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Tarnów
Szkotnik 25
33-100 Tarnów
14 656 16 38
tarnow@alwis.pl 
mlisowska@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kielce
ul. Czachowskiego 40
25-382 Kielce
41 365 16 41
ltuz@alwis.pl
kielce@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Kraków
Al. 29 listopada 75/6
31-425 Kraków
12 648 03 64
krakow@alwis.pl
blyszczarz@alwis.pl 

Alwis & Secura – Oddział Rzeszów
Kopernika 18 A
35-002 Rzeszów
882 122 746
rzeszow@alwis.pl
skudyba@alwis.pl

Alwis & Secura – Oddział Radom
ul. Żwirki i Wigury 33, lok. 6
26-600 Radom
696 891 280
bgajda@alwis.pl
radom@alwis.pl

Alwis & Secura - Przedstawicielstwo Gdańsk
516 516 349
asas-bojarski@alwis.pl

Alwis & Secura - Przedstawicielstwo Wrocław
730 734 455
atchoryk@alwis.pl

Jakie korzyści daje doradztwo agenta ubezpieczeniowego?

Przedstawiając ryzyka i sposób zarządzania nimi, poprzez między innymi ubezpieczenia informowałem o złożoności zagadnień, jakie przy tym występują. Wielość rodzajów ubezpieczeń, wariantów do zastosowania i wybrania, możliwości włączenia klauzul wymaga posiadania pewnej minimalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń. Im ubezpieczenie jest bardziej złożone, czasem nawet skomplikowane,   tym znajomość problemów nie tylko czysto ubezpieczeniowych jest potrzebna większa. Czasami trudne jest określenie samego ryzyka, jego zmierzenie i dobranie formy ochrony. Często przekracza to możliwości normalnego człowieka. A więc stoi przed nami podstawowe pytanie Robić to samemu czy korzystać z pomocy doradcy?

Kto może zawierać ubezpieczenia w Polsce?

W polskim systemie prawnym dopuszcza się dystrybucje ubezpieczeń tylko poprzez osoby spełniające określone wymagania prawne i posiadające stosowne uprawnienia. Określa to szczegółowo ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (zwana IDD - Insurance Distribution Directive) z dnia 15 grudnia 2015 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r.  poz. 1881). Tak, więc dystrybutorami ubezpieczeń są w zasadzie: agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy. Każdy agent wykonuje czynności agencyjne poprzez Osoby Fizyczne Wykonujące Czynności Agencyjne popularnie zwane OFWCA. Ubezpieczenia zawierać mogą także upoważnieni pracownicy zakładów ubezpieczeń, oraz tzw. agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające w bardzo wąskim zakresie. Zawieranie ubezpieczeń, ale także doradzanie i doprowadzanie do ubezpieczenia  bez posiadania uprawnień określonych w ustawie IDD jest niedozwolone i  podlega karze.

Rozwój techniki oraz elektronicznych form komunikowania powodują, że zawieranie ubezpieczeń jest coraz łatwiejsze. Dziś ubezpieczenia możemy kupić w różnych miejscach - ale zawsze u podmiotów spełniających wymogi ustawy IDD - i są to: Internet, hipermarkety, banki, biura turystyczne i różnego rodzaju inne podmioty gospodarcze.

Ale podstawą dystrybucji ubezpieczeń są nadal agenci oraz brokerzy dla ubezpieczeń głównie korporacyjnych, specjalistycznych, wielkich wartościowo. Rozwinęły się też bardzo - w szczególności w okresie pandemii - ubezpieczenia online, zawierane bezpośrednio przez ubezpieczonych w zakładach ubezpieczeniowych, czasem także przez agentów.

Sam czy u agenta?

O wyborze, jak ubezpieczam decyduje wyłącznie ubezpieczający. Ubezpieczenia proste np. obowiązkowe, gdzie zakres ubezpieczenia i zasady są ustalone, jednolite dla wszystkich łatwiej zawierać samemu, bo decyduje tutaj głównie cena. W takich ubezpieczeniach polisa jest w miarę prosta, nie ma skomplikowanych zapisów, wielu wyłączeń i możliwości rozszerzeń oraz dostosowania do realnych warunków. Ze względu na prostą konstrukcję łatwo wybrać samemu odpowiednią ofertę, wariant ubezpieczenia i odebrać polisę w domu na swoim komputerze lub w telefonie. Najczęściej dotyczy to obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, ubezpieczeń turystycznych oraz coraz częściej obowiązkowych ubezpieczeń  rolnych. Wzrostowy trend obserwowany jest również przy "standardowych" ubezpieczeniach masowych np. dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Bo tutaj wybrać trzeba tylko odpowiedni wariant - najczęściej jeden z trzech - oraz stosowną sumę ubezpieczenia.

A jednak pójdę do agenta

Bardziej skomplikowane są już wszystkie inne ubezpieczenia: życiowe, osobowe oraz majątkowe. Te osoby, które znają się  na tego typu ubezpieczeniach, lub wznawiają umowę ubezpieczenia na kolejny rok, mogą wybrać wspomniane już ubezpieczenie online. Jednak w przypadku braku rozeznania w tematyce ubezpieczeń  lub gdy nigdy wcześniej nie ubezpieczaliśmy  np. domu, mieszkania lub OC zawodowego warto wybrać się do agenta. Macie duży wybór agentów także w  Waszej okolicy.

Wystarczy wejść na Mapę Agentów, aby znaleźć agenta najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. 

Każdy agent - działająca w jego imieniu OFWCA - pomoże wybrać nie tylko najlepszy wariant ubezpieczenia, ale także odpowiednio wycenić składniki majątku do ubezpieczenia (sumy ubezpieczenia i gwarancyjne przy OC). Po dokonaniu pełnej analizy agent powinien zaproponować dodatkowe ubezpieczenia, tak aby objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkie aspekty życia , zdrowia, działalności i aktywności zawodowej. Ubezpieczający w końcowym rezultacie sam decyduje, co z tej oferty wybierze, aby czuć się w pełni bezpiecznie. Niektóre z ubezpieczeń może odłożyć na później, ale będzie posiadał już informacje i świadomość o zagrożeniach oraz możliwościach ich zmniejszenia lub wyeliminowania.

Do agenta trzeba się wybrać zawsze, kiedy chcemy ubezpieczyć się na życie lub ubezpieczamy zdrowie. Chyba, że ubezpieczamy się grupowo w zakładzie pracy. 

Wynika to stąd, że materia ubezpieczeniowa jest bardziej skomplikowana, ubezpieczenia posiadają więcej wyłączeń oraz więcej jest opcji do wyboru. Dochodzi do tego możliwość lub ograniczenia ubezpieczenia ze względu na wypełnianą ankietę zdrowia. Dla osoby, która nie posiada choćby podstawowych wiadomości, poszczególne proponowane warianty ubezpieczenia różnią się od siebie nieznacznie. A w praktyce, zmiana jednego słowa lub zdania, może dużo oznaczać: może zmieniać zakres ubezpieczenia, wyłączać określone ryzyka, zmniejszać sumy odszkodowania, wprowadzać określone obostrzenia, warunki itd. Dlatego aby w przyszłości - ubezpieczenia życiowe zawieramy na wiele lat - oszczędzić sobie zaskoczeń oraz często nieprzyjemności np. przy korzystaniu ze świadczeń, warto już na etapie zawierania ubezpieczenia wyjaśniać wszystkie szczegóły, wątpliwości i przypadki, kiedy świadczenie będzie należne, a w jakich przypadkach nie będzie przysługiwało. Każdy agent Alwis&Secura posiadający uprawnienia do akwirowania ubezpieczeń życiowych, jest do tego zadania bardzo dobrze przygotowany i dodatkowo posiada do swojej dyspozycji wysokiej klasy specjalistów w Centrali Alwisa, pomagających mu w razie potrzeby. Ich także znajdziecie na Mapie Agentów.

Z agentem należy się także skontaktować zawsze w przypadkach, kiedy zamierzamy zawrzeć ubezpieczenia stricte życiowe - produkty ubezpieczeniowo-finansowe - np. polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i podobnymi. Jest ich także dużo. Przystępując do takiego ubezpieczenia życiowego o charakterze długoterminowym, zakład ubezpieczeń życiowych zobowiązuje się do różnych świadczeń w określonych przypadkach, np. wypłaty okresowych świadczeń, renty, kosztów rehabilitacji i przywrócenia do  pracy, spłaty rat kredytu itd.  Dlatego podczas przygotowania ubezpieczenia przez agenta, jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy wszystko dokładnie wyjaśnić: jakie ryzyka obejmuje zakład ubezpieczeń, jakie ma on obowiązki i my, kiedy i w jakich przypadkach przysługują nam określone świadczenia, jaką będziemy płacić składkę i na jakich zasadach będzie indeksowana.

Chodzi o to, aby nasze ubezpieczenie w przyszłości było skuteczną ochroną, a nie ciężarem.

Stąd ważne także, na jakich warunkach np. będziemy mogli bezproblemowo w przyszłości rozwiązać umowę. Wcześniej powinniśmy także poznać wszystkie koszty, jakie będziemy ponosić w związku z ubezpieczeniem oraz szczegółowo ogólne warunki ubezpieczenia i w szczególności wyłączenia. Ubezpieczenia życiowego - zawieranego na długi okres - nie zawieramy nigdy pochopnie. Trzeba mieć czas na zapoznanie się z ogólnymi warunkami na spokojne przemyślenie wszystkich zagadnień i zapoznanie z przedłożonymi dokumentami.

Zawsze należy pytać doradcę o wyjaśnienie wszystkich niejasności i problemów. Stąd z zasady ubezpieczenia życiowego nie zawieramy na pierwszym - jednym - spotkaniu z doradcą.

Czyli warto?

Z powyższych wywodów jasno wynika, że przy zawieraniu ubezpieczeń warto, a wielu przypadkach należy korzystać z profesjonalnej pomocy doradcy ubezpieczeniowego, najczęściej agenta. Ubezpieczenia nawet na pozór proste, to w sumie skomplikowana materia prawna, wymagająca wszechstronnej analizy. Przepisy nakładają na każdego dystrybutora obowiązek rozpoznania potrzeb klienta przy każdym, nawet najprostszym ubezpieczeniu i w oparciu o nią zaproponowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. To duża pomoc dla każdego ubezpieczającego.

Za wyborem pośrednika przy ubezpieczeniu przemawia także fakt, że agent opiekuję się swoim klientem, pomaga mu np. przy zgłoszeniu i likwidacji szkody, jest zawsze do jego dyspozycji w razie potrzeby.  Stąd tak duży procent klientów korzystających z profesjonalnej obsługi agentów ubezpieczeniowych. Dzisiaj agenci posiadają środki techniczne do zawierania ubezpieczeń na odległość, mobilnie i online. Zmienione przepisy nie wymagają już tak częstych lustracji mienia, wykonywania zdjęć, opisów i podobnej dokumentacji. Większość można załatwiać za pomocą Internetu i specjalnych programów wspomagających.

I na koniec. Pamiętajmy, że nie warto czekać z potrzebnym nam ubezpieczeniem. Przysłowie mówi "Nie znacie dnia ani godziny...” i to jest prawda.

Nikt nie przewidywał niedawnego np. dużego  pożaru w Nowej Białej czy trąby powietrznej w Librantowej. A jednak tam prawie 30 procent domów nie było ubezpieczonych! 

Nie warto, więc ryzykować. Dużo wszyscy jeździmy samochodami, motocyklami i podobnymi pojazdami. Także nie wiemy, co nas może spotkać nawet przy najlepszej naszej jeździe. Skutki wypadków - widzimy je codziennie w telewizji - są bardzo ciężkie, wymagające czasami  wielomiesięcznych rehabilitacji, leczenia, środków wspomagających itd.  Czy warto ryzykować? Odpowiadam, nie warto. Dlatego należy się dobrze ubezpieczyć, korzystając z profesjonalnych doradców – agentów ubezpieczeniowych. A tacy są w Alwis&Secura.

dr Stanisław Kuta
doradca zarządu
Alwis&Secura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do ułatwienia korzystania z serwisu i ulepszenia funkcjonalności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Kontakt

Rozumiem